Home   | Contact Us   | Site Map   en    vi   
About Stainless Steel
Water and Corrision
1 Report on environment monitoring- BK HCM 2018
(Báo cáo quan trắc môi trường_BK HCM 2018)
2 Survey on corrosion of domestic water tanks of stainless steel- BK HCM 2018
(Khảo sát ăn mòn bồn chứa nước sinh hoạt bằng thép không gỉ_BK HCM 2018)
3 STS Lining Introducing the sample work 2018
(STS Lining_Giới thiệu công trình mẫu 2018)
4 A long term solution for water leakage due to leaking plumbing 2018
(Giải pháp lâu dài cho tình trạng thất thoát nước do ống dẫn nước rò rỉ 2018)
5 Water and stainless steel (From water filter tank to water filter machine) 2018
(Nước và thép không gỉ (Từ bể lọc nước đến máy lọc nước) 2018)
6 STS for water industry 2018
(STS_cho ngành nước 2018)
7 STS Introducing for water tanks 2017
(Giới thiệu STS dùng cho bể chứa nước 2017)
8 STS Lining solution for water tanks 2017
(Giải pháp STS Lining cho bể chứa nước 2017)
9 Quality I 2016
(Chất lượng I 2016)
10 II - Corrosion of stainless steel 2016
(Chất lượng II_Sự ăn mòn của thép không gỉ 2016)
11 Corrosion of stainless steel (water tank) 2016
(Sự ăn mòn thép không gỉ(bồn chứa nước) 2016)
12 Corrosion of stainless steel in water environment 2015
(Ăn mòn thép không gỉ trong môi trường nước 2015)
Forming & Welding
1 Season Crack for STS 304 2016
(Season Crack cho STS 304 2016)
2 (Austenitic stainless steel for the sink 2016
Thép không gỉ Austenitic cho bồn rửa 2016)
3 Welding properties of stainless steel 2015
(Đặc tính hàn của thép không gỉ 2015)
4 Forming techniques for stainless steel 2015
(Kỹ thuật tạo hình cho thép không gỉ 2015)
You are not authorized to print this document